Aviso de fraude.


En relación co pagamento de taxas de patentes e marcas, vénse observando que nos últimos meses están a proliferar escritos dirixidos a entidades públicas e privadas e a persoas físicas nos que se solicita o pagamento de distintas taxas utilizando fraudulentamente o nome da OEPM.

Nestas, mesmo se utilizan e reproducen cabeceiras, selos e sinaturas falsas da OEPM.

Achégase un documento de liquidación de taxas fraudulento recibido por un particular.

Por iso, advírtese que este tipo de escritos fraudulentos nin son emitidos nin amparados pola OEPM, nin teñen validez legal.

Recórdase que a OEPM ten establecidos uns mecanismos claros e transparentes de recadación de taxas de xeito oficial, segundo consta na páxina web da OEPM.

Os interesados deben estudar coidadosamente os documentos que se lles remitisen neste sentido antes de efectuar ningún pagamento, para os efectos de garantir que contratan produtos ou servizos do seu interese.

En caso de dúbida poden contactar coa OEPM:

Correo electrónico: Informacion@oepm.es

Teléfono: 902 157 530
Fax: 91 349 55 97