Advertencia respecto de sociedades que solicitan pagamentos por inclusión de marcas en rexistros ou publicacións das marcas protexidas.


Ante as consultas que vén recibindo a Oficina Española de Patentes e Marcas por parte de diversos titulares ou solicitantes de marcas e en relación cun escrito/carta de pagamento de determinadas sociedades que solicitan ingresos pola inclusión da súa marca en Rexistros ou Publicacións das Marcas Protexidas e dado que os receptores destas comunicacións veñen interpretando que esta carta ten algunha relación coa OEPM asimilándoa a un pagamento de taxa de rexistro, de renovación ou de publicación para o mantemento da súa marca.

A Oficina Española de Patentes e Marcas informa:

  • Que o Organismo competente para a protección e o rexistro de marcas en España é a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM).
  • Calquera comunicación da Oficina Española de Patentes e Marcas se efectúa sempre mediante documento debidamente identificado co escudo institucional, nome do departamento ministerial ao que se encontra adscrita (Ministerio de Industria, Comercio e Turismo) e logo e denominación oficial da OEPM.
  • Que non existe vinculación ningunha entre a Oficina Española de Patentes e Marcas e esas sociedades, polo que calquera pagamento efectuado ás devanditas asociacións non terá ningún efecto ante a OEPM nin suporá protección ningunha nin adicional á que se outorga en virtude do rexistro ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.
  • Os interesados deben estudar coidadosamente os documentos que se lles remitisen neste sentido antes de efectuar ningún pagamento, para os efectos de garantir que contratan produtos ou servizos do seu interese.