Preguntas frecuentes


Teño unha reclamación de datos persoais. Como a dirixo á OEPM?

A mellor forma é enviar un correo electrónico a protecciondedatos@oepm.es

Que datos persoais meus serán publicados ao enviar unha solicitude para o rexistro dunha marca, patente ou calquera outro título de propiedade industrial?

Publicaranse os datos de rexistro: o nome e apelidos da persoa solicitante que sexa unha persoa física ou o seu nome social se é unha persoa xurídica, así como o enderezo indicado no formulario.

Se actúa con representante, tamén se publican os datos deste.

Nas patentes tamén se publican a nacionalidade do titular e o nome do inventor.

Esta publicación faise en cumprimento da normativa de propiedade industrial

Cando se publican?

Dende o momento da publicación da solicitude, isto é no acto administrativo de publicidade da solicitude no Boletín Oficial de Propiedade Industrial, que no caso dos invencións coincide coa publicación do seu folleto.

Onde se publican os meus datos?

Publícanse no Boletín Oficial de Propiedade Industrial, nas bases de datos do rexistro (CEO), en Invenes e no caso de invencións nos seus respectivos folletos. 

Outros organismos internacionais: A Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), a Oficina Europea de Patentes (OEP) e a Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO) teñen servizos de información onde publican datos de rexistro dos títulos emitidos polas oficinas nacionais. 

Está publicado o meu correo electrónico ou número de teléfono?

Non. Eses datos, datos de contacto a diferenza dos datos do rexistro, recóllense para o uso exclusivo dos empregados encargados dos trámites e co fin de remitir comunicacións ou para contactar e realizar os trámites necesarios.

Ás veces tamén se usa o correo electrónico para realizar enquisas de calidade no marco da mellora da calidade da Administración pública.

Solicitei unha marca e comecei a recibir cartas de profesionais que me ofrecen os seus servizos. Como saben que presentei a solicitude e onde atoparon os meus datos?

O Boletín Oficial de Propiedade Industrial publica diariamente as resolucións da OEPM incluídas as publicacións das solicitudes. Nelas inclúense os datos de rexistro que no caso das persoas físicas son o nome e o enderezo postal.  

Podo cambiar os datos persoais que se publican sobre a miña marca?

O procesamento das solicitudes prevé a modificación dos datos. Existen formularios para, a instancia do solicitante, modificar o seu nome e enderezo, previo pagamento da taxa correspondente, unha vez que se presentou a solicitude.

No caso de rectificacións referidas a signos distintivos, poderán realizarse sempre que iso non altere substancialmente o signo nin amplíe ou modifique a lista de produtos e servizos. Estes formularios están codificados como modelos 4005, 4005bis e 4012. 

Non quero que se publique  meu enderezo persoal. Que podo facer no momento da solicitude? E unha vez publicada a solicitude?

No momento da solicitude podes empregar o enderezo postal dun representante que che permite recibir comunicacións a través do seu enderezo profesional. Unha vez publicada a solicitude ou durante a vixencia do rexistro, pode rectificar os seus datos persoais seguindo un procedemento específico para isto, empregando os formularios correspondentes como se explica na pregunta anterior.

Os documentos que presento na solicitude, faranse públicos?

Segundo a normativa dos signos distintivos, distínguese:

  • Publicidade rexistral propia dun Rexistro público: está limitado a datos persoais específicos (nome, apelidos, enderezo) e a datos bibliográficos que identifican o expediente. Pódense atopar no Boletín Oficial de Propiedade Industrial e bases de datos xa mencionadas.

Posibilidade de que terceiros interesados poidan acceder á documentación dos expedientes mediante a consulta pública: a documentación que se achega coa solicitude incorpórase ao expediente, e esta pode consultarse publicamente mediante o procedemento adecuado e previo pagamento da taxa correspondente. Se vostede considera que certos documentos deben manterse confidenciais, pode solicitalo á OEPM no mesmo proceso de solicitude ou posteriormente, pero en todo caso antes de que presentasen a solicitude de consulta pública. Non obstante, esta confidencialidade non se concederá cando a consulta de tales partes do ficheiro estea xustificada por intereses lexítimos e preponderantes da parte que solicita a consulta.