Información adicional sobre Protección de Datos Secretaría Xeral


 1. SOLICITUDE DE AXUDAS

Responsable: A responsable do tratamento de datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 9021570530 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade: Os datos recollidos na solicitude utilizaranse na tramitación das axudas con fins de contacto e administración. Os datos persoais indicados no formulario de solicitude: o seu nome e apelidos, NIF, teléfono, enderezo postal e correo electrónico, serán tratados co fin de identificar a súa identidade e para propósitos de notificación e contacto.

Lexitimación: A OEPM atópase lexitimada para o tratamento dos datos persoais descritos anteriormente en virtude das seguintes normativas:

 • A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • A Orde IET / 940/2013, do 24 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a promoción de solicitudes de patentes e modelos de utilidade pola Oficina Española de Patentes e Marcas (artigo 5.6)
 • As resolucións de convocatoria.
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas (artigos 9 e 66) con carácter supletorio.

Orde IET/940/2013.

“Artigo 5.6. Iniciación do procedemento

As solicitudes deberanse formalizar no modelo establecido en cada convocatoria e irán acompañadas da seguinte documentación que se deberá presentar en formato electrónico:

a) Identificación do solicitante:

 1. No caso dunha persoa xurídica, a devandita identificación farase mediante a achega do CIF do solicitante. Así mesmo, deberá achegar a acreditación do poder do asinante da solicitude, que deberá subministrarse electronicamente.
 2. No caso dunha persoa física, a devandita identificación farase mediante a achega do NIF do solicitante. Esta achega non será necesaria se o organismo instrutor está autorizado para a súa verificación nas bases de datos do Ministerio do Interior ou no caso no que a solicitude de axuda estea asinada co certificado dixital da persoa física solicitante ou, no caso de que a solicitude se realice a través dun representante de terceiros, as declaracións responsables, a autorización ao representante e os datos bancarios se asinen co certificado dixital da persoa física que solicita a axuda.

O órgano instrutor, nos termos previstos na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, poderá requirir a exhibición da documentación orixinal en calquera momento.

b) Xustificación da a realización da actividade subvencionable consonte o establecido nas respectivas convocatorias. As actividades subvencionables deben ter sido realizadas antes da petición da axuda e a xustificación das mesmas débese realizar xunto coa solicitude de axuda.

c) Declaración responsable sobre outras axudas solicitadas ou obtidas en relación cos mesmos custos subvencionables. En concreto, esta declaración conterá toda a axuda "de minimis" recibida polo beneficiario durante o exercicio actual e os dous anteriores. Se nalgún momento do procedemento se producen eventos que modifiquen a devandita declaración, deberase informar ao órgano instrutor.

d) Calquera outra documentación que estableza cada convocatoria."

Ademais, tamén se aplica a Lei 39/2015 , que no art. 9 establece os sistemas de identificación do solicitante e, no seu caso, do seu representante e obriga ás Administracións Públicas a verificar a identidade dos interesados polo DNI ou outro documento equivalente no procedemento. E o art. 66 que se refire ás solicitudes de iniciación, indica os datos que deben conter: nome e apelidos do interesado e/ou do seu representante; medios electrónicos ou físicos para practicar a notificación; feitos e razóns e petición na que se concrete a solicitude; sinatura do solicitante e órgano ao que vai dirixido.

Destinatarios:

Os datos do titular e NIF/CIF poderán ser transferidos a outras administracións públicas. En concreto, estes datos serán cedidos á Tesourería Xeral da Seguridade Social, ao Ministerio do Interior e á Axencia Española de Administración Tributaria (AEAT).

Os datos do titular, o seu DNI/CIF, o seu enderezo e importe da axuda concedida incorporaranse á base de datos nacional de subvencións, segundo o art. 8.c. da Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Os datos do titular, o seu DNI/CIF, número de conta e importe da axuda concedida serán transferidos á entidade colaboradora (la Caixa) para realizar o pagamento.

Os datos do titular, o seu DNI/CIF, enderezo e os datos das SS e AEAT poderán ser cedidos á Intervención do Estado.

Os expedientes só poderán ser consultalos na Internet polos interesados por medio dun código de acceso

Dereitos: O interesado poderá exercer o seu dereito de acceso aos seus datos persoais, para solicitar a rectificación de datos inexactos ou, se é necesario, solicitar a eliminación, cando entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins recollidos, así como o dereito á portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es

Tamén poderá reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considere que os seus dereitos non se atenderon ou non se atenderon nos prazos previstos.

Orixe: O ficheiro incorporará unicamente os datos facilitados polos interesados.

 1. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

Responsable: A responsable do tratamento de datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 9021570530 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade: Os datos recollidos na solicitude utilizaranse na tramitación das devolucións de ingresos indebidos en trámites correspondentes ás diferentes modalidades de propiedade industrial.

Lexitimación: A OEPM ten dereito ao tratamento de datos persoais segundo as seguintes regulacións sobre o procedemento de devolución:

 • Lei 8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos

  Artigo 12. Devolución .

  Procederá a devolución das taxas que fosen requiridas cando non se realice o seu feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo.

 • Lei 24/2015 de Patentes

  Artigo 183 Reembolso de taxas

 1. No caso no que a solicitude de patente ou outro título de protección previsto nesta lei se retirase , se teña por desistida ou denegue antes de que se inicie o correspondente servizo administrativo, servizo ou actividade, devolveránselle ao peticionario as taxas respectivamente pagadas por estes conceptos, coa excepción da taxa de solicitude.
 2. Cando o informe sobre o estado da técnica se poida basear parcial ou totalmente no informe de busca internacional realizado en aplicación do Tratado de cooperación en materia de patentes, o solicitante recibirá un reembolso do 25 por cento, 50 por cento, 75 por cento ou do 100 por cen da taxa, segundo o alcance do devandito informe.
 3. Cando o exame substantivo se poida basear parcial ou totalmente no informe de exame preliminar internacional realizado pola Administración responsable do exame preliminar internacional competente, o solicitante recibirá un reembolso do 25 por cento, 50 por cento, 75 por cento ou do 100 por cen da devandita taxa, segundo o alcance do dito informe.
 4. A interposición dun recurso dará lugar ao pagamento da taxa de recurso. Non se procederá á devolución da taxa agás que o recurso fose totalmente estimado ao se acoller razóns xurídicas indebidamente aprecidas na resolución recorrida que fosen imputables á Oficina Española de Patentes e Marcas. A devolución da taxa deberá solicitarse cando se presente o recurso e acordarase na resolución do mesmo.
 • Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria

  Art. 121 Comunicación de datos

  Considérase comunicación de datos a declaración presentada polo obrigado tributario perante a Administración para que esta determine a cantidade que, no seu caso, resulte a devolver. Entenderase solicitada a devolución mediante a presentación da devandita comunicación.

 • Supletoriamente, tamén se aplica a Lei 39/2015, que no art. 9 establece os sistemas de identificación do solicitante e, no seu caso, do seu representante e obriga ás Administracións Públicas a verificar a identidade dos interesados no DNI ou outro documento equivalente no procedemento. E o art. 66 que se refire ás solicitudes de iniciación, indica os datos que deben conter: nome e apelidos do interesado e/ou do seu representante; medios electrónicos ou físicos para practicar a notificación; feitos e razóns e petición na que se concrete a solicitude; sinatura do solicitante e órgano ao que vai dirixido.

Destinatarios: Os datos do titular, o seu DNI/CIF, número de conta e importe a devolver serán transferidos á entidade bancaria colaboradora para efectuar a devolución.

Dereitos: O interesado poderá exercer o seu dereito de acceso aos seus datos persoais, para solicitar a rectificación de datos inexactos ou, se é necesario, solicitar a eliminación, cando entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins recollidos, así como o dereito á portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es

Tamén poderá reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considere que os seus dereitos non se atenderon ou non se atenderon nos prazos previstos.

Orixe: O ficheiro incorporará unicamente os datos facilitados polos interesados.

 1. SOLICITUDE DE PROPÓSITO XERAL

Responsable: A responsable do tratamento de datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 9021570530 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade: Os datos recollidos na solicitude utilizaranse para identificar o solicitante, así como o expediente

Lexitimación: A OEPM está lexitimada para o tratamento dos datos persoais en virtude do procedemento regulado pola Lei 39/2015:

Artigo 66. Solicitudes de iniciación.

As solicitudes realizadas deberán conter:

 1. Nome e apelidos do interesado e, se é o caso, da persoa que o representa.
 2. Identificación do medio electrónico ou, no seu defecto, lugar físico onde desexa que se practique a notificación. Adicionalmente, os interesados poderán achegar o seu enderezo de correo electrónico e/ou dispositivo electrónico para que as Administracións Públicas lles avisen do envío ou da posta a disposición da notificación.
 3. Feitos, razóns e petición na que se concreta claramente a solicitude.
 4. Lugar e data.
 5. Sinatura do solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por calquera medio.
 6. Órgano, centro ou unidade administrativa á que vai dirixido e o seu correspondente código de identificación

Destinatarios: Os datos persoais recollidos non serán cedidos a outras administracións públicas.

Dereitos: O interesado poderá exercer o seu dereito de acceso aos seus datos persoais, para solicitar a rectificación de datos inexactos ou, se é necesario, solicitar a eliminación, cando entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins recollidos, así como o dereito á portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es

Tamén poderá reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considere que os seus dereitos non se atenderon ou non se atenderon nos prazos previstos.

 1. PRESENTACIÓN DE PODERES XERAIS

Responsable: A responsable do tratamento de datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 9021570530 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade: Os datos recollidos na solicitude utilizaranse para o rexistro de poderes xerais con efectos na OEPM.

Lexitimación: A OEPM atópase lexitimada para o tratamento dos datos persoais segundo o procedemento regulado en:

 • Real decreto 687/2002, do 12 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas.

  Artigo 57. Acreditación da representación.

 1. Poderá presentarse un poder xeral polo que o representante estea facultado para actuar en relación con todas as operacións de marcas ou nomes comerciais do apoderante. A Oficina Española de Patentes e Marcas manterá un rexistro de poderes xerais para este fin.
 • Real decreto 1937/2004, do 27 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial.

Disposición adicional segunda. Representación.

As normas contidas no capítulo VI do título VIII do Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobada polo Real decreto 687/2002, do 12 de xullo, serán de aplicación á representación dos interesados en calquera dos procedementos e actuacións previstas na Lei 20/2003, do 7 de xullo, e neste regulamento. O artigo 57.2 do citado Regulamento de execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, tamén será de aplicación aos procedementos e actuacións previstos na normativa reguladora das restantes formas de propiedade industrial.

 • Real decreto 316/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de execución da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

  Artigo 108. Acreditación da representación en invencións.

 1. Para aqueles casos nos que se acredite a representación, os representantes deberán presentar perante a Oficina Española de Patentes e Marcas o correspondente poder asinado polo interesado para a súa inclusión no expediente. O poder poderá outorgarse para unha ou varias solicitudes ou para un ou varios rexistros identificados no poder. Poderá presentarse un poder xeral polo que o representante estea facultado para actuar en relación con todos os procedementos relacionados con patentes de invención, modelos de utilidade, certificados complementarios de protección ou das súas prórrogas do apoderante.

Destinatarios: Os datos persoais recollidos non serán cedidos a outras administracións públicas.

Dereitos: O interesado poderá exercer o seu dereito de acceso aos seus datos persoais, para solicitar a rectificación de datos inexactos ou, se é necesario, solicitar a eliminación, cando entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins recollidos, así como o dereito á portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es

Tamén poderá reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considere que os seus dereitos non se atenderon ou non se atenderon nos prazos previstos.

 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO ESPECIAL DE AXENTES DA PROPIEDADE INDUSTRIAL E INICIO DO EXERCICIO DA PROFESIÓN DO AXENTE DA PROPIEDADE INSUTRIAL PERSOA FÍSICA

Responsable. A responsable do tratamento de datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OPEP), con enderezo no Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 9021570530 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade. Inscrición no Rexistro Especial de Axentes de Propiedade Industrial e iniciar o exercicio de Axente da Propiedade Industrial.

Lexitimación A OEPM atópase lexitimada para o tratamento dos datos persoais segundo o procedemento regulado en:

 • Lei 24/2015, do 24 de xullo, de Patentes

  Artigo 179. Exercicio da actividade profesional e Rexistro especial de axentes e da Oficina Española de Patentes e Marcas.

 1. Para iniciar o exercicio da actividade como axente da propiedade industrial, directamente ou a través de persoa xurídica, será preciso ter presentado previamente unha declaración responsable perante a Oficina Española de Patentes e Marcas na que, segundo o disposto no Regulamento de execución desta lei, o interesado declara baixo a súa responsabilidade que cumpre todos os requisitos establecidos nos artigos 176 e 177 e non está implicado nas incompatibilidades do artigo 178, que contén a documentación que así o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento sempre que non se produza a súa baixa por ningunha das circunstancias previstas no artigo 180.

  O cumprimento destes requisitos permite o exercicio da actividade profesional en todo o territorio nacional e por un período indefinido.

 2. A documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos legais deberá estar dispoñible para a súa presentación perante a Oficina Española de Patentes e Marcas cando así o requira. Para estes efectos, aceptaranse os documentos procedentes doutro estado membro da Unión Europea que demostren que se cumpren tales requisitos, nos termos previstos no artigo 17.2 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, de libre acceso a actividades de servizo e o seu exercicio.
 3. Unha vez recibida a declaración á que se refire o apartado 1, a Oficina Española de Patentes e Marcas, previo pagamento da taxa correspondente, inscribirá de oficio ao axente no seu rexistro especial de axentes de propiedade industrial como representante legalmente habilitado para actúe como tal ante a mesma.
 4. Nas súas relacións coa Oficina Española de Patentes e Marcas, os axentes deberán usar o seu nome propio, seguido da indicación da súa condición de axente e, no caso das persoas xurídicas, da razón social baixo a cal actúen, así como o domicilio social correspondente.
 • Real decreto 316/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

  Artigo 110. Exercicio de actividade profesional e Rexistro especial de axentes da propiedade industrial.

 1. Para o exercicio da actividade de Axente de Propiedade Industrial, será preciso ter remitido previamente á Oficina Española de Patentes e Marcas unha declaración responsable na que os interesados manifesten, baixo a súa responsabilidade, que cumpren todos os requisitos establecidos no artigo 177 da Lei, que contan coa documentación xustificativa, que non están inmersos nas incompatibilidades do artigo 178 do mesmo corpo legal e que se comprometen a manter o seu cumprimento sempre que non se produza a súa baixa na actividade, por ningunha das circunstancias previstas no artigo 180 da lei.
 2. A declaración responsable permite o exercicio da actividade, dende a súa presentación, en todo o territorio nacional e por un período indefinido. Unha vez recibida a declaración responsable, a Oficina Española de Patentes e Marcas procederá de oficio á inscrición do axente de Propiedade Industrial no Rexistro Especial de Axentes de Propiedade Industrial. Se a declaración responsable tivese algún defecto, a Oficina Española de Patentes e Marcas requiriralle ao interesado para que, nun prazo de dez días, corrixa o erro, indicando que, se non o fixo, será considerado como que non se presentou a declaración responsable.
 3. Non se poderá requirir a presentación de documentación que acredite o cumprimento dos requisitos xunto coa declaración responsable. Non obstante, esta documentación debe estar dispoñible para a súa presentación perante a Oficina Española de Patentes e Marcas cando así se requira.

A efectos de demostrar o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa vixente, aceptaranse os documentos doutro Estado membro da Unión Europea dos que se desprenda que cumpren eses requisitos nos termos previstos no artigo 17.2 da lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades do servizo e o seu exercicio.

Destinatarios. O nome, apelidos, enderezo, teléfono, fax e correo electrónico profesional do axente da propiedade industrial inscrito no rexistro especial de axentes de propiedade industrial, publicaranse na páxina web da OEPM, de libre acceso e consulta, co propósito de facilitar o contacto profesional.

Dereitos. O interesado poderá exercer o seu dereito de acceso aos seus datos persoais, a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, se é necesario, solicitar a supresión, cando entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins recollidos, así como para o dereito á portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es

Tamén poderá reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considere que os seus dereitos non se atenderon ou non se atenderon nos prazos previstos.  

 1. SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE AXENTES E MANDATARIOS

Responsable: A responsable do tratamento de datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 9021570530 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade: Os datos recollidos na solicitude utilizaranse para o rexistro dos poderes xerais con efectos na OEPM.

Lexitimación: A OEPM atópase lexitimada para o tratamento dos datos persoais segundo o procedemento regulado en:

 • Real decreto 687/2002, do 12 de xullo polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas.

  Artigo 57. Xustificante da representación.

 1. Todo representante que deixe de estar apoderado seguirá sendo considerado como tal ata que a expiración do seu poder no se comunicase á Oficina Española de Patentes e Marcas ou ao órgano competente.
 • Real decreto 1937/2004, do 27 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección legal do deseño industrial.

Disposición adicional segunda. Representación.

As normas contidas no capítulo VI do título VIII do Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobada polo Real decreto 687/2002, do 12 de xullo, serán de aplicación á representación dos interesados en calquera dos procedementos e actuacións previstas na Lei 20/2003, do 7 de xullo, e neste regulamento. O artigo 57.2 do devandito Regulamento de execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, tamén será de aplicación aos procedementos e actuacións previstas nas normas reguladoras das restantes modalidades de propiedade industrial.

 • Real decreto 316/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de execución da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de Patentes.

  Artigo 108. Acreditación da representación en invencións.

 1. Todo representante que, por calquera causa deixe de estar apoderado, seguirá sendo considerado como tal ata que a non se comunicase á Oficina Española de Patentes e Marcas ou ao órgano competente a finalización do seu poder.

Destinatarios: Os datos persoais modificados dos axentes da propiedade industrial relacionados co enderezo, teléfono, fax e correo electrónico profesional publicaranse na páxina web da OEPM.

Dereitos: O interesado poderá exercer o seu dereito de acceso aos seus datos persoais, para solicitar a rectificación de datos inexactos ou, se é necesario, solicitar a eliminación, cando entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins recollidos, así como o dereito á portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es

Tamén poderá reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considere que os seus dereitos non se atenderon ou non se atenderon nos prazos previstos.