Protección de datos persoais (recursos)


Responsable: O responsable do tratamento dos datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas OA (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, teléfono: 902 157 530 / 910 780 780 e correo electrónico: protecciondedatos@oepm.es

Delegado de protección de datos: Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es

Finalidade: O tratamento dos datos persoais que vostede facilitou será o seguinte:

 1. Datos persoais facilitados no formulario de interposición de recurso:
  • O seu nome e apelidos, NIF, teléfono, enderezo postal, fax e correo electrónico, así como, se é o caso, os do seu representante, co fin de identificar a súa identidade e tramitar o correspondente recurso administrativo, incluídos os efectos da notificación e de contacto. Estes datos inscribiranse no Rexistro da correspondente modalidade de Propiedade Industrial e non poderán ser eliminados debido ao seu interese público.
  • O seu nome e apelidos, enderezo postal, así como, no seu caso, do seu representante co fin de dar a coñecer e informar sobre o estado de rexistro do expediente administrativo da correspondente modalidade de Propiedade Industrial. Polo tanto, estes datos e expedientes publicaranse en bases de datos propiedade da OEPM (, INVENES, DISEÑOS) e poderán ser consultados de xeito persoal ou por medios telemáticos de acordo co establecido no artigo 30 da Lei 17/2001 de marcas comerciais, disposición adicional décimo terceira da Lei 20/2003 de protección legal do deseño industrial e o artigo 55 e disposición adicional quinta da Lei 24/2015 sobre patentes. Así mesmo, estes datos serán procesados con fins estatísticos.
  • O seu nome e apelidos e, se é o caso, os do seu representante, publicaranse no Boletín Oficial da Propiedade Industrial en versión electrónica, de libre acceso e consulta.
 2. Os datos persoais proporcionados no formulario de envío de escritos complementarios de recursos ou na resposta ao trámite de audiencia: o seu nome e apelidos, NIF, número de teléfono, enderezo postal e correo electrónico, así como, no seu caso, os do seu representante serán tratados co fin de identificar a súa identidade así como para fins de notificación e contacto.

Lexitimación: A OPM atópase lexitimada para o tratamento dos datos persoais descritos anteriormente en virtude das seguintes normativas:

 • o artigo 2 da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre creación do organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial».
 • Os artigos 40 e seguintes, 115 e 118 da Lei 39/2015 , do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais, no que se refire aos datos persoais facilitados no formulario de interposición de recurso, a lexitimación para o seu tratamento tamén se establece na lexislación específica en materia de propiedade industrial: artigos 27 e 29 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas; artigo 54 e disposición adicional quinta da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes e artigo 41 e disposición adicional segunda da Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección legal do deseño industrial.

Destinatarios: Aos fins de publicidade, estatística e información, o nome e apelidos da persoa que presentou o recurso, así como o seu enderezo postal e, no seu caso, o nome e apelidos do seu representante poderán ser cedidos ás seguintes organizacións internacionais dedicadas á propiedade industrial: Organización Mundial da Propiedade Intelectual; Oficina Europea de Patentes: ESPACENET e Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea: TMview e DSview.

Polo tanto, a OEPM comunicará estes datos ás citadas organizacións internacionais. Así mesmo, como xa se indicou na sección I do apartado Finalidade, os datos publicaranse no Boletín Oficial da Propiedade Industrial, en versión electrónica, de libre acceso e consulta.

Dereitos: Vostede ten dereito á confirmación do tratamento dos datos persoais que lle afectan, así como a acceder a datos persoais. Así mesmo, ten dereito a:

 • solicitar a rectificación de datos inexactos, especificando a que datos se refire e a corrección que se vai facer. Deberá acompañar, cando sexa necesario, a documentación acreditativa da inexactitude ou carácter incompleto dos datos obxecto do tratamento.
 • solicitar a supresión daqueles datos persoais facilitados á OEPM no transcurso do recurso administrativo e que non fosen inscritos no Rexistro da correspondente modalidade de Propiedade Industrial, sempre que concorran algunha das circunstancias previstas no artigo 17 do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos. Mentres non se realice esta solicitude de eliminación, a OEPM conservará estes datos.
 • reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cando considera que os seus dereitos non foron atendidos ou os  non se atenderon nos prazos previstos.
 • solicitar, en determinadas circunstancias, a limitación do tratamento dos datos persoais, en cuxo caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • opoñerse ao tratamento dos datos persoais, en determinadas circunstancias e por motivos relacionadas coa súa situación particular. A OEPM deixará de tratar os datos persoais, agás por motivos lexítimos convincentes, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio dun representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es