Protección de Datos Persoais (Deseños)


Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

O responsable do tratamento dos seus datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas, O.A. (en diante, OEPM). Atópase situada no Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid. Pode contactar connosco chamando ao teléfono 902 157 530 ou ben a través do correo electrónico protecciondedatos@oepm.es.

Quen é o Delegado de Protección de Datos?

Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es .

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na Oficina Española de Patentes e Marcas tratamos os seus datos cos seguintes fins:

 • Tramitación do expediente: O seu nome, apelidos, nacionalidade, enderezo postal, NIF, teléfono, fax e correo electrónico, así como, no seu caso, os do seu representante, serán tratados co fin de verificar a súa identidade e tramitar o correspondente expediente administrativo, incluída a notificación e o contacto.
 • Publicidade de rexistro: O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, no seu caso, os do seu representante, serán tratados co fin de dar a coñecer e informar sobre o estado de rexistro do expediente administrativo. Polo tanto, estes datos publicaranse no Boletín Oficial da Propiedade Industrial (en diante, BOPI) e no Rexistro de deseños.

A designación do deseñador ou deseñadores tamén se publicará no BOPI e no Rexistro de deseños, agás que exerciten o seu dereito a renunciar a ser mencionados como tal.

 • Consulta pública: O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, no seu caso, os do seu representante, publicaranse en folletos, fondos documentais e bases de datos propiedade da OEPM, que se poderán consultar de xeito presencial ou por medios telemáticos. Os restantes datos de carácter persoal que se poidan solicitar nos distintos procedementos seguidos ante a OEPM (NIF, teléfono, fax e correo electrónico) só poderán ser consultados por aquelas persoas que acrediten un interese lexítimo e soliciten o acceso ao expediente completo en cuestión.
 • Fins estatísticos.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, se é o caso, os do seu representante, conservaranse indefinidamente no Rexistro de deseños para efectos da publicidade de rexistro.

Os restantes datos persoais que se poidan solicitar nos distintos procedementos seguidos perante a OEPM (NIF, teléfono, fax e correo electrónico) conservaranse, como mínimo, durante toda a vida legal do deseño en cuestión (5 anos dende a data de presentación da solicitude de rexistro e poderá ser renovada ata un máximo de 25 anos).

Que nos lexitima para tratar os seus datos persoais?

A OPM ten dereito ao tratamento dos datos persoais descritos anteriormente en virtude das seguintes normativas:

 • Artigo 2 da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre a creación do Organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial».
 • Artigos 9 e 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • A dispoñibilidade adicional quinta da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes;
 • Os artigos 3, 21, 31 e 59 da Lei 20/2003, do 7 de xullo de Protección xurídica do deseño industrial.

 A quen lle serán comunicados os seus datos persoais?

O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, no seu caso, os do seu representante, serán comunicados a diferentes organizacións internacionais co fin de que se incorporen a bases de datos de propiedade industrial de carácter divulgativo. En concreto, estes datos persoais serán comunicados á Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) e á Oficina da Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO).

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos na OEPM obtéñense do propio interesado.

Cales son os seus dereitos cando nos proporciona os teus datos?

Os dereitos que lle asisten de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos (en diante RXPD) son os seguintes:

 • Dereito a obter confirmación sobre se na OEPM se están tratando ou non datos persoais que lle concirnen, así como a acceder a eses datos persoais.
 • Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos, especificando a que datos se refire e a corrección a realizar. Deberá acompañar, cando sexa necesario, a documentación acreditativa da inexactitude ou do carácter incompleto dos datos obxecto do tratamento.
 • Dereito a solicitar a eliminación daqueles datos persoais subministrados á OEPM que non fosen inscritos no Rexistro de Patentes, sempre que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 17 do RXPD. Mentres a solicitude de supresión non se formule, a OEPM conservará eses datos. 
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos datos persoais en determinadas circunstancias, nese caso só se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento de datos persoais por parte da OEPM en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, agás que impere un interese lexítimo acreditado

Perante quen pode reclamar polo tratamento dos seus datos persoais?

Pode exercitar os seus dereitos directamente ou a través dun representante debidamente acreditado, enviando unha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico, ao enderezo protecciondedatos@oepm.es.

No caso de que considere que se está vulnerando o seu dereito á protección de datos persoais ou que non estea satisfeito co tratamento dos seus datos persoais, pode presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).