¿Que é a Propiedade Industrial?


¿Que é a Propiedade Industrial e que se pode protexer?

 

Grazas á Propiedade Industrial obtéñense uns dereitos de exclusiva sobre determinadas creacións inmateriais que se protexen como verdadeiros dereitos de propiedade.

En España hai varios tipos de dereitos de Propiedade Industrial:

- Deseños industriais: protexen a aparencia externa dos produtos.

- Marcas e nomes comerciais (signos distintivos): protexen combinacións gráficas ou denominativas que axudan a distinguir no mercado uns produtos ou servizos doutros. similares ofertados por outros axentes económicos.

- Patentes e modelos de utilidade: protexen invencións consistentes en produtos e procedementos susceptibles de reprodución e reiteración con fins industriais.

- Topografías de semicondutores: protexen o (esquema de) trazado das distintas capas e elementos que compoñen un circuíto integrado, a súa disposición tridimensional e as súas interconexións, é dicir, o que en definitiva constitúe a súa "topografía".

 

Para cada un destes dereitos hai unha lexislación aplicable, sendo os textos básicos os seguintes:

- Patentes e modelos. Lei 24/2015, do 24 de julio, de Patentes

- Signos distintivos. Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas

- Deseños industriais. Lei 20/2003, do 7 de xullo, de Protección Xurídica do Deseño Industrial.

- Topografías de semicondutores. Lei 11/1988, do 3 de maio, de Protección Xurídica das Topografías dos Produtos Semicondutores.

Os dereitos de Propiedade Industrial permiten a quen os ostenta decidir quen pode usalos e como pode usalos.

Os devanditos dereitos outórganse mediante un procedemento polo organismo competente (en España a Oficina Española de Patentes e Marcas) e a protección que dispensan esténdese a todo o territorio nacional.

Máis información