Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Como debo facer unha solicitude dun dereito de propiedade industrial?

Os documentos necesarios para solicitar a protección dun dereito de propiedade industrial difiren segundo a modalidade. De maneira xeral pódese indicar que os datos mínimos para obter unha data de presentación son os seguintes:

- Unha declaración expresa ou implícita de que se solicita o título.

- Datos que identifiquen o solicitante.

- No caso das patentes e modelos de utilidade, unha descrición.

- No caso dos signos distintivos e o deseño industrial, unha reprodución do signo distintivo ou do deseño industrial, xunto cunha indicación dos produtos aos que se vai aplicar

Á solicitude presentada outórgaselle día, hora e minuto de presentación e un número que identificará o expediente e non será nunca modificado.

No caso de que exista algunha irregularidade que impida outorgar unha data de presentación, notificaráselle ao solicitante para que emende nos prazos que indique a lei para cada unha das modalidades de propiedade industrial, e neste suposto, a data de presentación será a do día na que se recibise o escrito de emenda. Se non emenda, a solicitude considerase como desistida.

< Volver á lista de resultados