Advertiment respecte de societats que sol·liciten pagaments per inclusió de marques en registres o publicacions de les marques protegides.


Davant de les consultes que està rebent l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per part de diversos titulars o sol·licitants de marques i en relació amb un escrit/carta de pagament de determinades societats que sol·liciten ingressos per la inclusió de la seva marca en registres o publicacions de les marques protegides, ja que els receptors d'aquestes comunicacions interpreten que aquesta carta té relació amb l'OEPM relacionant-la amb un pagament de taxa de registre, de renovació o de publicació per al manteniment de la seva marca.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques informa:

  • Que l'organisme competent per a la protecció i el registre de marques a Espanya és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
  • Qualsevol comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'efectua sempre mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, el nom del Departament Ministerial al qual està adscrita (Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme) i el logotip i la denominació oficial de l'OEPM.
  • Que no hi ha cap vinculació entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i aquestes societats, per la qual cosa, qualsevol pagament efectuat a les esmentades associacions no tindrà cap efecte davant de l'OEPM ni suposarà cap protecció addicional a la proporcionada en virtut del registre davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
  • Els interessats han d'estudiar acuradament els documents que hagin rebut en aquest sentit abans d'efectuar cap pagament, a l'efecte de garantir que contracten productes o serveis del seu interès.