Advertiment respecte dels presumptes requeriments oficials per violació de drets de la propietat industrial.


Davant de l'alerta rebuda per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques procedent dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, sobre cartes rebudes amb el logo de l'OEPM en nom d'una falsa "Sección de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, Consumo y Medio Ambiente. Brigada de Delincuencia Especializada. Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta", signades per un presumpte Director d'Àrea i amb un peu de pàgina de l'European Patent Academy, on s'indica que "el equipo antifraude de la Oficina Española de Patentes y Marcas" alerta sobre la indeguda utilització de "productos y logotipos amparados debidamente por la ley" sol•licitant que es procedeixi a retirar del mercat determinats productes o serveis o es "remita autorización del titular de las patentes y las marcas que en el figuran, firmada por persona con suficiente poder para ello, así como copia autenticada del referido poder" l'OEPM informa:

  • Que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no té cap equip antifrau
  • Que les competències de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en aquest camp es redueixen a assessorar i informar les forces i cossos de seguretat de l'Estat en el camp de la lluita contra els delictes contra la propietat industrial
  • Que l'European Patent Academy és un Organisme dependent de l'Oficina Europea de Patents, dedicada a activitats de formació i que no té res a veure amb activitats de lluita contra la usurpació de drets de propietat industrial a Espanya
  • Que qualsevol comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'efectua sempre mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, nom del Departament Ministerial a què està adscrita (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç) i amb el logo i denominacions oficials de l'OEPM.
  • Els interessats han d'estudiar acuradament els documents que se'ls hagin remès en aquest sentit dirigint-se, si fos necessari, als cossos i a les forces de seguretat per denunciar aquests fets

Adjuntem una captura del document que s'envia per correu postal