Fons Fiduciari Espanyol FIT/ES


 

Creat a través de Memoràndum d’entesa signat el 2004. L’objectiu bàsic d’aquest fons és promocionar el coneixement i l’ús dels drets de propietat industrial en benefici dels països iberoamericans, amb especial atenció a les seves empreses, amb l’objecte de més harmonització i de l’enfortiment de la seguretat jurídica.

Els projectes més destacats que hagin estat i siguin finançats pel FIT/ES són:

  • CIBEPYME
  • Seminaris regionals: organitzats anualment, molts en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)
  • Base de dades de jurisprudència iberoamericana
  • Manuals regionals de marques i patents
  • Foment de l’espanyol: traducció de material