Què és i per què serveix un nom comercial?


El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el trànsit mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

El nom comercial, per tant, distingeix l’empresa que fabrica o comercialitza els productes o presta els serveis. La marca, en canvi, distingeix els productes o serveis que fabrica, comercialitza o presta l’esmentada empresa.

Així, un fabricant de pantalons registraria com a nom comercial el que utilitzi en les seves activitats empresarials de fabricant, així per exemple, en les seves relacions amb proveïdors, clients, etc.

El signe o nom amb què comercialitzi aquests pantalons serà la marca del producte.

En l’anterior legislació hi havia com a signe distintiu registrable el rètol d’establiment, que era el signe o denominació amb què es distingia el local de negoci. La vigent Llei de marques no preveu aquesta modalitat de signe distintiu, ja que el titular d’una marca o nom comercial està facultat per utilitzar aquests signes a la façana del seu local de negoci o establiment, per la qual cosa és innecessària la pervivència d’aquesta modalitat de signe distintiu.