Què és i per què serveix una marca?


La marca és el signe que distingeix al mercat els productes o serveis d'una empresa, ja sigui de caràcter individual o social.

La marca és un signe distintiu. La seva funció és diferenciar i individualitzar al mercat uns productes o serveis d'altres productes o serveis idèntics o similars, identificar el seu origen empresarial i, en certa manera, ser un indicador de qualitat i un mitjà de promoció de vendes.

La marca, per tant, és el signe distintiu usat per l'empresari per diferenciar al mercat els seus productes o serveis dels productes o serveis dels competidors.

Juntament amb la marca pròpiament dita, o marca individual, la Llei regula la marca col·lectiva i la marca de garantia. La marca col·lectiva és aquella que serveix per distingir al mercat els productes o serveis dels membres d’una associació de fabricants, comerciants o prestadors de serveis. El titular d’aquesta marca és l’esmentada associació.

La marca de garantia és aquella que garanteix o certifica que els productes o serveis als quals s’aplica compleixen uns requisits comuns, en especial, pel que fa a la seva qualitat, components, origen geogràfic, condicions tècniques, forma d’elaboració del producte, etc. Aquesta marca no pot ser utilitzada pel seu titular, sinó per tercers als qui aquest autoritzi, després de controlar i avaluar que els productes o serveis d’aquest tercer compleixen els requisits que la marca garanteix o certifica.

Tant la marca col·lectiva com la de garantia, per poder ser registrades, exigeixen que s’acompanyin amb la sol·licitud de registre del corresponent reglament d’ús.