Què s'ha de fer en cas de pèrdua de la certificació?


D’acord amb el que estableix l’art. 15 OM de 30/12/91, “si la persona al favor de la qual s’hagués expedit la certificació negativa pretengués obtenir un duplicat al·legant pèrdua o destrucció de l’original, haurà de publicar aquest fet a la Secció d’Anuncis i Avisos Legals del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Transcorreguts quinze dies des de la publicació sense que s’hagués al·legat cap oposició per persona davant del Registre Mercantil Central, el registrador expedirà el duplicat en el qual constarà el seu caràcter i la data de la publicació. (...)”