Durant la sol·licitud d'una marca nacional


  • Pot seguir la seva tramitació administrativa per Internet a través de la pàgina web d’aquest organisme, a http://consultas2.oepm.es/ceo/
  • Qualsevol incident que s’apreciï en la tramitació de la seva sol·licitud que impossibiliti el registre se li comunicarà a l’adreça que hagi designat i se li donarà l’oportunitat de solucionar els obstacles que s’hi haguessin detectat (requisits, data de presentació, requisits de forma, prohibicions absolutes i relatives).
  • També cal que tingui present que aquesta Oficina fa una recerca informàtica d’ofici, referida a cada sol·licitud de marques o noms comercials, als efectes de detectar possibles situacions d’incompatibilitat registral amb les marques anteriors. L’OEPM l’informarà —a partir de la presentació de la seva sol·licitud i durant la vigència de la seva marca— en els supòsits en què aquesta recerca hagués detectat una sol·licitud posterior que pogués afectar els seus drets, amb la finalitat que, si ho estima convenient, es pugui oposar al registre de la marca sol·licitada.