Classificació internacional de productes i serveis (Classificació de Niça)


Què és la Classificació de Niça?

La Classificació de Niça és una classificació dels productes i serveis per al registre de les marques de fàbrica o de comerç i les marques de serveis. El sol·licitant espanyol ha d'indicar la classe o classes per a la qual sol·licita la marca, en el moment de la sol·licitud.

Origen de la Classificació de Niça

La Classificació de Niça es basa en un tractat multilateral administrat per l'OMPI, que s'anomena Arranjament de Niça, relatiu a la Classificació Internacional de Productes i Serveis per al Registre de les Marques, concertat el 1957. Aquesta classificació es coneix comunament com la Classificació de Niça. L'Arranjament de Niça està obert als estats part al Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial.

Utilització de la Classificació de Niça

La utilització de la Classificació de Niça per part de les oficines nacionals permet la presentació de sol·licituds que facin referència a un sol sistema de classificació. Amb això, la preparació de sol·licituds se simplifica considerablement, ja que els productes i serveis a què s’aplica una marca determinada estaran classificats de la mateixa manera a tots els països que l’hagin adoptada. A més, el fet que la Classificació de Niça existeixi en diversos idiomes estalvia als sol·licitants una quantitat considerable de feina en el moment en què han de presentar una llista de productes i serveis en un idioma diferent de l’idioma del país d’origen de la marca.

A enero de 2019 eran Partes Contratantes 85 Estados. Han adoptat i apliquen la Classificació de Niça per al registre de les marques. A més, també utilitzen la Classificació de Niça les oficines de marques de més de 90 països, tres organitzacions i l’Oficina Internacional de l’OMPI.

Estructura de la Classificació de Niça

La Classificació de Niça està formada per una llista de classes, acompanyada de notes explicatives i d'una llista alfabètica de productes i una altra de serveis, en què s'indica la classe a què pertany cada producte o servei. L'encapçalament de classe descriu en termes molt generals la naturalesa dels productes o serveis inclosos en cadascuna de les 34 classes de productes i les 11 classes de serveis. Van acompanyades, quan convé, de notes explicatives que descriuen amb més detall el tipus de producte o servei inclòs en la classe corresponent. La llista alfabètica és una llista dels productes i serveis en ordre alfabètic. Inclou al voltant de 10.000 partides relatives a productes i 1.000 partides relatives a serveis.

Actualització

Per poder mantenir la Classificació de Niça al dia, es revisa contínuament, i cada cinc anys se’n publiquen noves edicions. L’edició actual (onzena) està en vigor des de l’1 de gener de 2017. La revisió va a càrrec d’un Comitè d’Experts, convocat en l’àmbit de l’Arranjament de Niça. Tots els estats part en l’Arranjament són membres del Comitè d’Experts.