Caràcters estàndard de l'OEPM


L'article 2.1 del Reial decret 687/2002, de 12 de juliol (BOE núm. 167, de 13 de juliol), pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, disposa:

"Si el sol·licitant d'una marca o nom comercial no desitgés reivindicar cap representació gràfica, so, forma o color específics, la marca o el nom comercial es reproduirà a la sol·licitud en escriptura normal, mitjançant lletres majúscules, xifres i signes de puntuació mecanografiats o impresos per qualsevol mitjà adequat. En aquest cas, el sol·licitant haurà de fer a la sol·licitud una declaració en aquest sentit i la marca es publicarà i registrarà en els caràcters estàndard que utilitzi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques".

En compliment de l'establert en el precepte anteriorment ressenyat, es comunica als interessats el conjunt de caràcters estàndard que utilitzarà l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a la publicació i registre d'aquest tipus de marques:

  • LLETRES (sempre en majúscules)

    A B C D I F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T O V W X Y Z

  • NOMBRES

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • ALTRES CARÀCTERS

    . , ; : - ( ) / @ " ! ¡ ? ¿ Ç * + ‘ > < % & $ # [ ] _ =

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà reproduir aquests caràcters en els tipus de lletra normalment utilitzats, com ara Arial, Times New Roman, Courier i qualsevol altre, i en les mides habituals de 10 a 16 pt.