Preguntes freqüents


Tinc una reclamació de dades personals. Com la dirigeixo a l'OEPM?

La millor via és fer arribar un correu electrònic a protecciondedatos@oepm.es

Quines dades personals meves es publicaran quan presenti una sol·licitud de registre de marca, patent o de qualsevol altre títol de propietat industrial?

Es publicaran les dades registrals: el nom i cognoms del sol·licitant que sigui persona física, o la denominació social si és persona jurídica, així com el domicili que hagi indicat al formulari.

Si actua mitjançant un representant, també es publicaran les dades d'aquest.

Quan es tracta de patents també es publica la nacionalitat del titular i el nom de l'inventor.

Aquesta publicació es fa en compliment de la normativa de propietat industrial

Quan es publiquen?

Des del moment de la publicació de la sol·licitud, és a dir en l'acte administratiu de donar publicitat a la sol·licitud al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial, que, en el cas d'invencions, coincideix amb la publicació del seu fullet.

On es publiquen les meves dades?

Es publiquen al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial, a les bases de dades registrals (CEO), a INVENES i, en el cas de les invencions, en els seus fullets respectius. 

Altres organismes internacionals: L'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), l'Oficina Europea de Patents (OEP) i l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) tenen serveis d'informació on publiquen dades registrals dels títols expedits per les oficines nacionals. 

Es publica el meu correu electrònic o el meu telèfon?

No. Aquestes dades, dades de contacte a diferència de les dades registrals, es recullen per a ús exclusiu dels empleats encarregats dels tràmits i per tal de remetre comunicacions o contactar per realitzar els tràmits necessaris.

El correu electrònic també s'usa en algunes ocasions per fer enquestes de qualitat en el marc de la millora de la qualitat de l'Administració Pública.

He sol·licitat una marca i he començat a rebre cartes de professionals oferint-me els seus serveis. Com saben que he presentat la sol·licitud i on han trobat les meves dades?

El Butlletí Oficial de la Propietat Industrial publica diàriament les resolucions de l'OEPM, incloses les publicacions de les sol·licituds. I s'hi inclouen les dades registrals que, en el cas de les persones físiques, són el nom i l'adreça postal.  

Puc canviar les dades personals que es publiquen de la meva marca?

La tramitació de les sol·licituds preveu la modificació de les dades. Hi ha formularis per modificar, a instància del sol·licitant, el nom i l'adreça, previ pagament de la taxa corresponent, una vegada que la sol·licitud ha estat presentada.

En cas de rectificacions referides a signes distintius, es podran fer sempre que això no alteri de manera substancial el signe, ni ampliï o modifiqui la llista de productes i serveis. Aquests formularis estan codificats com a models 4005, 4005 bis i 4012. 

No vull que es publiqui la meva adreça personal. Què puc fer en el moment de la sol·licitud? I un cop publicada la sol·licitud?

En el moment de la sol·licitud pot utilitzar l'adreça postal d'un representant que li permeti rebre comunicacions a través de la seva adreça professional. Un cop publicada la sol·licitud, o durant la vigència del registre, pot rectificar les seves dades personals seguint un tràmit específic per a això, mitjançant els formularis corresponents, com s'explica a la pregunta anterior.

Els documents que presento amb la sol·licitud es faran públics?

Segons la normativa dels signes distintius, es distingeix entre:

  • Publicitat registral pròpia d'un registre públic: es limita a dades personals concretes (nom, cognoms, domicili) i a dades bibliogràfiques que identifiquen l'expedient. Es poden trobar al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i a les bases de dades ja esmentades.
  • Possibilitat que tercers interessats puguin accedir a la documentació dels expedients mitjançant la consulta pública: la documentació que s'aporta amb la sol·licitud s'incorpora a l'expedient, que es podrà consultar públicament mitjançant el tràmit oportú i previ pagament de la taxa corresponent. Si vostè considera que determinats documents s'han de mantenir confidencials, ho pot sol·licitar a l'OEPM, en el mateix tràmit de sol·licitud o posteriorment, però sempre abans que s'hagi presentat la sol·licitud de consulta pública. No obstant això, no s'atorgarà aquest caràcter confidencial quan la consulta d'aquestes parts de l'expedient estigui justificada per interessos legítims i preponderants de la part que sol·licita la consulta.