Ajuts


Què és un ajut i classes d'ajuts que es poden sol?licitar.

Com ja se sap, la patent concedeix al seu titular un dret exclusiu sobre l'objecte de la seva invenció durant un termini de vint anys. Aquest dret d'exclusivitat esdevé un veritable monopoli i, força vegades, té una importància econòmica considerable. És precisament el valor econòmic d'aquest monopoli el que permet que el titular de la patent pugui amortitzar la inversió que ha fet a l'hora de desenvolupar un producte nou o un procediment nou.

Ara bé, per obtenir una patent, és necessari afrontar unes despeses, que poden ser força altes, especialment si es vol obtenir protecció a diversos països.

Per tal d'alleugerir aquesta càrrega financera, que resulta especialment costosa els primers anys de sol·licitud de patent, es poden obtenir ajuts i subvencions que concedeixen les diferents administracions públiques. La majoria d'aquests ajuts formen part de programes més amplis, de promoció d'un determinat sector econòmic o d'ajuts per a la internacionalització de les empreses d'una regió determinada.

La informació que s'inclou en aquesta pàgina web és orientativa i no vinculant. La seva actualització i revisió correspon als respectius organismes i entitats. L'OEPM en revisarà i modificarà les dades quan li sigui comunicat un canvi, però sense que pugui garantir-ne la veracitat del contingut.