Què és un Disseny Industrial?


Un disseny industrial atorga al seu titular un dret exclusiu (a utilitzar-lo i a prohibir-ne la utilització per tercers sense el seu consentiment), sobre l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les característiques de, en particular, les línies, els contorns, els colors, la forma, la textura o els materials del producte per si mateix o de la seva ornamentació. Els dissenys poden ser bidimensionals o tridimensionals.

La durada de la protecció conferida pels dissenys industrials és de cinc anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i es podrà renovar per un o més períodes successius de cinc anys fins a un màxim de vint-i-cinc anys computats des de la data esmentada.

Veure la Llei 20/2003 de 7 de juliol, de Protecció jurídica del disseny industrial i el seu Reglament d'execució, RD 1937/2004, de 27 de setembre (modificat pel RD 1431/2008).