Accesibilidat


L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.oepm.es

Situació de compliment  

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible  

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018.
  Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada.
  No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable.
  Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.

  Continguts de tercers que no estan finançats ni desenvolupats per nosaltres ni estan sota el nostre control.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat  

La present declaració va ser preparada el 11 novembre 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: el 11 novembre 2020.

Observacions i dades de contacte  

Vostè pot presentar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat com

 • Informar sobre qualsevol incompliment per part aquest lloc web dels requisits d'accessibilitat establerts Transmetre'ns altres dificultats d'accés al contingut

 • Transmetre'ns altres dificultats d'accés al contingut

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat d'aquest lloc web utilitzant el següent formulari de contacte o cridant al telèfon +34 913 494 640

Igualment, vostè pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert en el seu article 3, apartat 4, o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Les sol·licituds d'informació accessible hauran de concretar, amb tota claredat, els fets raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una petició raonable i legítima.

Pot realitzar la comunicació mitjançant la presentació electrònica amb certificat o emplenar el formulari de queixes o sol·licituds d'accessibilitat [PDF] [1.35 MB], imprimir-ho i presentar-ho en qualsevol altre registre de l'Administració, en les oficines de correus i en qualsevol dels llocs especificats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Sotsdirecció General de la Inspecció General de Serveis i Relació amb els Ciudadanos.

Procediment d'aplicació  

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de qualsevol de les opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions han de ser enviades a la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme com a Unitat Responsable d'Accessibilitat d'aquest Ministeri, o, si la reclamació és per una actuació d'aquesta unitat, al superior jeràrquic d'aquesta.